Koronaohjeistus toiminnassamme

Huomioittehan toiminnassamme seuraavat rajoitukset ja suositukset  (6.8.2021 alkaen toistaiseksi):

• Harrastajille (yli 12 vuotiaat) saattajineen ja vanhempineen suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa liikuttaessa Casamban ja koulujen liikuntasalien tiloissa.

• Pukuhuoneita ei tule käyttää ilman välttämätöntä pakkoa. Tunneille suositellaan tultavan valmiiksi harjoitusvarusteisiin pukeutuneena mikäli se suinkin on mahdollista. Pukuhuoneissa ei voi olla useita henkilöitä yhtä aikaa.

• Jos pukutiloja joudutaan käyttämään, odotetaan vuoroa, mutta ei jäädä jonomuodostelmiin!

• Turhaa oleilua ja odottelua käytävillä ja muissa tiloissa tulee välttää.

• Huolehditaan edelleen jokainen osaltamme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Pestään kädet hyvin ja käytetään saleilta löytyviä käsidesejä aina tullessa ja lähtiessä.

• Tanssisaleissa ja koulujen liikuntasaleissa jokainen harrastaja huolehtii myös omalta osaltaan turvaväleistä ryhmätovereihin. Paritanssitunneilla tanssitaan vain oman parin kanssa.

• Vältetään jokainen lähikontakteja muihin ihmisiin saleilla ja oheistiloissa liikuttaessa. Jutellaan turvavälin päästä. 

• Tulethan tunnille vain täysin terveenä!

 

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ajal­la 6.8 - 27.8 kos­ke­vat kaik­kia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­set ko­kouk­sia, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä si­sä­ti­lois­sa tai yli 50 hen­ki­löä ul­ko­ti­lois­sa. Alueel­la on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta jär­jes­tää mai­nit­tu­ja suu­rem­pia ti­lai­suuk­sia edel­lyt­täen, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­taen an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta.

Val­tio­neu­vos­to on päät­tä­nyt ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta, joi­den mu­kaan 31.7. al­kaen Kai­nuus­sa voi­mas­sa kiih­ty­mis­vai­heen ra­joi­tus­toi­met.