Jäsenrekisteri tietosuojasloste

Suomisport

Olemme siirtyneet vuoden 2024 alusta käyttämään Suomisport digitaalisia palveluja. 

Suomisport on liikunnan ja urheilun oma digipalvelu, jonka käyttäjiä ovat liikkujat, urheiluseurat ja lajiliitot. Palvelu on Suomen Olympiakomitea ry:n tarjoama jäsenpalvelu sen jäsenliitoille ja liittojen alaisille seuroille. Samalta alustalta ja yhdestä sovelluksesta löytyvät kaikki tarpeelliset urheilun palvelut, mitkä helpottavat liikkujien, vanhempien, liitto- ja seuratoimijoiden, vapaaehtoisten sekä valmentajien sporttiarkea.

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisesti tuottama, eikä sillä ole kaupallisia tavoitteita. Kansainvälinen it-yhtiö Vincit Oyj on Suomisportin tekninen kehittäjäkumppani. Suomisportia kehitetään yhteistyössä lajiliitojen ja seurojen kanssa käyttäjäpalautteen ja -tarpeiden pohjalta. Suomisportia on kehitetty vuodesta 2017.

Tutustu tarkemmin Suomisportin tietosuojaan - SUOMISPORT

 

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Olympiakomitea ry
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sari Aro, sari.aro@olympiakomitea.fi, suomisport@olympiakomitea.fi
Osoite: Valimotie 10, postiosoite: 00380 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Suomisport-palvelun rekisteri.

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua ja palveluun luotujen Sporttitilien tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan,
miten Olympiakomitea käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden Sporttitilien tietoja.

4. Rekisterin kuvaus

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Henkilö luo
itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisport-palveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen mukaisesti itse omia tietojaan.

 

Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja
huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa.

 

Henkilön asioidessa Suomisportin eri palveluissa rekisterinpitäjät eli palveluntarjoajat (kuten lajiliitto tai urheiluseura) ja niiden henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoitus on kuvattu palveluntarjoajien omissa selosteissa henkilötietojen käsittelytoimista.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot.

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö

Henkilötunnus toimii tiliä luodessa henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta jokainen saa itselleen henkilökohtaisen
Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista. Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta käsitellään ainoastaan lain (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, 29 § Henkilötunnuksen käsittely) mukaisesti eikä sitä muutoin välitetä tai käsitellä Suomisport-palvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain Suomisport-palvelun pääkäyttäjälle
virhetilanteiden korjaamista varten.

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

SPORTTITILIN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen henkilötietojen käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan. Kaikki palveluntarjoajat ovat velvoitettuja kuvaamaan henkilötietojen käsittelytoimet oman rekisterinsä osalta.

Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä
asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla
olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.

SPORTTITILIN KÄYTTÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Sporttitilin henkilötietoja ja Suomisport-palvelun asiointitietoja voidaan käyttää anonymisoituna tilastotietona tutkimus- ja
viranomaistarkoituksiin.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä palveluntarjoajien kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käytön peruste ei suoraan tule lainmukaisista oikeusperusteista, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

MARKKINOINTILUPA

Rekisteröity voi halutessaan antaa suostumuksensa tietojen käyttämiseen kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin.

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa on toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan
sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK – yleisehtoja. Vincit täyttää ISO-9001 standardin.  

 

Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteen ehtoja.  

 

Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.  

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. 

9. Omien tietojen poistaminen

Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen käyttöön kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi lisättynä 13 kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön Sporttitiliin. 

 

Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien henkilötiedot, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää
Sporttitilin poistoa siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta: suomisport@olympiakomitea.fi. 

 

Päivitetty 8.5.2023.