Toimintalinja

TOIMINTALINJA                                                 

YLEISTÄ

Kajaanin Casamba on yli 30 vuotta toiminut tanssiurheiluseura, joka tarjoaa runsaan ja monipuolisen tanssilajivalikoiman ja puitteet tanssin harrastamiselle.

Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää tanssiharrastusta, tanssiurheilua, tanssiurheiluvalmentajien lajitaidon ja – tiedon sekä tason ylläpitämistä.

Kajaanin Casamba on STUL:n, SUSEL:N ja Kainuun Liikunnan jäsen.
 

SEURAN VISIO

Casamban tavoitteena on lisätä tanssiurheilun ja tanssiliikunnan tunnettavuutta ja siltä osin kasvattaa harrastajamäärää seurassamme ja alueellamme.
Erityisesti haluamme panostaa lasten ja nuorten tanssiharrastuksen ylläpitämiseen ja lisäämiseen.

Tarjoamme monipuolisen valikoiman tanssilajeja, joista jokainen tanssista kiinnostunut iästä, peruskunnosta tai aiemmasta harrastuneisuudesta riippumatta löytää omantasoisen ja kiinnostavan tanssilajin.

Seura mahdollistaa uusien ohjaajien kouluttautumisen seuran tarpeisiin ja pyrkii laadukkaaseen ohjaukseen ja valmennukseen kaikissa ryhmissään.
Seura järjestää koulutusta omille uusille ja nykyisille lasten ja nuorten ohjaajille.
Ohjataan ja kustannetaan myös Kainuun liikunnan järjestämiin koulutuksiin.

Seura lähettää ohjaajiaan Suomen tanssiurheiluliiton järjestämiin valmentajakoulutuksiin sekä kutsuu ammattivalmentajia ja – kouluttajia vierailemaan seurassa.

Seura tukee sekä kannustaa kaikkia tasapuolisesti osallistumaan kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailuihin omissa lajeissaan.

SEURAN EETTISET LINJAUKSET

Seuramme kaikki aikuiset, lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia ja heitä tuetaan ja kannustetaan tasa-arvoisesti taitotasosta riippumatta.

Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus kilpailuihin ja esityksiin osallistumisiin.

Seuran toiminta on päihteetöntä.
Erityisesti lapsille ja nuorille korostetaan terveellisten elintapojen merkitystä.
Seuran toiminnassa korostetaan hyviä tapoja, toisen huomioonottamista ja suvaitsevuutta.
Harrastustoiminta tarjoaa iloa, mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.

Lajiharjoittelun lomaan sijoitetaan muutakin toimintaa, joka tukee hyvän yhteishengen syntymistä ryhmän keskuuteen. Jäsenistöltä pyydetään palautetta seuran toiminnasta toimintakausittain ja toimintaa pyritään kehittämään palautteen suuntaan.

 

SEURAN TAVOITTEET

 • Kasvatukselliset tavoitteet
 • Urheilulliset tavoitteet
 • Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
 • Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
 • Eettiset tavoitteet
 • Taloudelliset tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteena on, että lapset ja nuoret sisäistäisivät hyvät käytöstavat ja tietoisuus omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta ympäristöön selkiintyisi.

Suvaitsevaisuus, toisen huomioon ottaminen sekä kunnioittaminen kuuluvat tärkeänä osana seuran toimintaan ja niiden merkitystä korostetaan ja tuodaan konkreettisesti osaksi harjoittelua ja valmennusta. Tavoitteena on myös, että lapsen ja nuoren luottamus omiin taitoihin kasvaisi.

Kannustamalla ja positiivisella palautteella tuetaan jokaista omien tavoitteiden mukaisesti ja näin myös tanssijan itsetunto vahvistuu.

Tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppisivat luonnollisesti suhtautumaan vastakkaiseen sukupuoleen. Koska erityisesti kilpatanssi on pariurheilua, opetellaan kunnioittamaan toista ja huomioon tanssipari hänen omine tapoineen ja tottumuksineen.

Toisaalta opetellaan myös joustavuutta ja yhteisten päätösten tekemistä myös perheiden kesken.

Tavoitteena on myös tukea lasta pettymyksen ja epäonnistumisen hetkellä ja auttaa negatiivisten tunteiden käsittelyssä.

Lapsille ja nuorille korostetaan oman itsensä voittamista ja edistymistä -ei paremmuuden vertailua. Pyritään karsimaan voimakkaat ylilyönnit pettymyksen hetkellä, mutta sallimaan tunteiden ilmaisu myös epäonnistumisen hetkellä.

Urheilulliset tavoitteet

Tavoitteena on, että seura tukee tanssijan/parin urheilullisia tavoitteita, yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Valmennus tähtää jokaisen yksilöllisen taitotason kehittymiseen. Harjoittelussa otetaan huomioon fyysiset ja psyykkiset kehitysvaiheet.

Tällä pyritään siihen, että tanssiliikunta kehittää jokaista kokonaisvaltaisesti niin fyysisellä, psyykkisellä kuin emotionaalisellakin osa-alueella.

Kehitys taataan sillä, että valmennus on suunnitelmallista, yksilön taidot ja tarpeet huomioonottavaa sekä mahdollisimman monipuolista.

Harjoittelussa pyritään hyödyntämään myös muita lajeja ja tuntien suunnittelussa otetaan huomioon tanssijan ikä ja taitotaso.

Seuran tavoitteena on tukea ja kannustaa jokaisen kilpailullisia tavoitteita. Pareilla sekä yksilöillä on vapaa mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan. Laadukkaan valmennuksen sekä seuran tuen puitteissa, kaikilla on mahdollisuus edetä kilpailutavoitteissaan itse asettamaansa päämäärään.

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

Seuran toiminnan tavoitteena on luoda seuran sisälle sellainen ilmapiiri, jossa jokainen tuntisi itsensä hyväksytyksi ja tasavertaiseksi jäseneksi. Toiminnan lähtökohtana on, että jokainen on yhtä tärkeä, ainutkertainen yksilö. Arvostaminen ei saa olla riippuvainen voittamisesta eikä kilpailumenestyksestä.

Hyvä ilmapiiri saavutetaan avoimella ja kannustavalla toiminnalla. Seurassa pyritään keskustelemaan ja tiedottamaan toiminnasta ja tavoitteista jotta asiat eivät jää arvailujen varaan.

Valmennuksessa korostetaan fyysisten taitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja, yhdessä tekemistä ja yhdessä iloitsemista. Tämä saavutetaan mm. järjestämällä yhteisiä kilpailumatkoja, leirejä ja tapahtumia.

Tavoitteena on saada koko perhe mukaa seuran toimintaan. Tämä otetaan huomioon suunniteltaessa toimintaa.

Tavoitteena on myös, että lapset ja nuoret oppisivat tanssin ja yhteisen tekemisen kautta suhtautumaan myönteisellä tavalla ympäristöönsä. Tämä kuitenkin edellyttää, että aikuisten antama malli on myönteistä. Näin ollen seuran toiminnan tavoitteena on myös tavoittaa perheet, jotta he omaksuisivat positiivisen toimintatavan joka sisältää myönteisiin

Seuran tavoitteena on myös kannustaa ja kiittää niin aktiivisia harrastajia kuin heidän perheitään työstä ja toiminnasta omien taitojen kartuttamisessa kuin myös seuran yhteisten asioiden hoitamisessa. Näillä toimilla pyritään lisäämään jokaisen yksilön suorituskykyä ja ryhmässä viihtymistä.

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Seuran tavoitteena on, että toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Lapsille ja nuorille kerrotaan alkoholin, tupakan ja huumeiden aiheuttamista vaaroista sekä niiden vaikutuksesta niin fyysiseen kuin psyykkiseen suorituskykyyn. Koska lapset oppivat mallista, tavoitteena on informaatiolla saavuttaa lasten vanhemmat, valmentajat ja toimihenkilöt.

On tärkeää, että aikuiset ymmärtävät olevansa vastuussa siitä, millainen päihdekulttuuri siirretään lapsille.

Seuran periaatteena on, että seuran järjestämät tilaisuudet ovat päihteettömiä.

Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmille korostetaan terveellisiä elämäntapoja, joihin kuuluvat esimerkiksi monipuolisen ravinnon ja riittävän unen merkitys.

Eettiset tavoitteet

Eettisiin tavoitteisiin sisältyvät kaikki edelliset tavoitteet. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on taata kaikille lapsille, nuorille, aikuisille ja heidän taustajoukoilleen tasa-arvoinen kohtelu. Tämä sisältää sen, että jokaisella on mahdollisuus osallistua seuran toimintaan ja valmennukseen tasapuolisesti.

Seura kannustaa ja tukee kaikkia jäseniään omissa tavoitteissaan, tähtäsivät ne sitten kuntotason ylläpitämiseen, harrastustoimintaan tai taitotason kehittymiseen ja sitä kautta kilpailullisiin tavoitteisiin.

Taloudelliset tavoitteet

Seuran tavoitteena on taloudellisesti taata lapsille, nuorille ja aikuisille laadukas harrastus ja valmennus. Tähän tavoitteeseen päästään huolehtimalla taloudesta ja kasvattamalla jäsenmäärää, jotta seuralla jatkossakin olisi mahdollisuuksia satsata ammattitaitoisiin ohjaajiin ja valmentajiin.

Seura osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan kustannuksiin esim. yhteisten kisamatkojen järjestelyissä. Jotta taloudellisiin tavoitteisiin päästäisiin tarvitaan seuran kaikkien jäsenten yhteistä panostusta mm. talkootoimintaan ja osallistumista erilaisiin varainhankintakampanjoihin.

Myös suhde omaan kaupungin johtoon pyritään pitämään hyvänä. Tavoitteena on, että seura pystyy järjestämään vähintään yhdet tanssiurheilukilpailut vuodessa ja näin ollen tuomaan tanssiurheilua esille laajemmalti.

Tavoitteena on myös kouluttaa seuran jäseniä toimihenkilöinä, valmentajina ja ohjaajina mahdollisuuksien mukaan.


OHJAUKSEN JA VALMENNUKSEN LINJA

Ryhmien muodostus

Seuran ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti tanssijan/parin iän ja lajin mukaan. Pienten lasten (3-6 v) tanssiharrastuksen voi aloittaa lastentanssiryhmässä, joka ei ole lajisidonnainen vaan pikemminkin tutustumista erilaisiin rytmeihin ja lajeihin. Myöhemmällä iällä (noin kouluikään tullessa) tanssija voi valita lajin, johon harjoitteluaan painottaa. Tällä pyritään tarjoamaan kehityspolku, joka tukee ja kannustaa lasta tanssiharrastuksessaan.

Lajin harrastus aloitetaan alkeisryhmässä, jossa harjoitellaan lajin alkeet ja josta taitojen ja/tai iän karttuessa siirrytään jatkoryhmiin.  Lapsen liikuntamäärän ja kehityskaaren seuraamiseksi otetaan käyttöön Tanssijan passi.

Seurassa lapsen on mahdollisuus harrastaa tanssia omaksi ilokseen tai halutessaan tarjoamme mahdollisuuden siirtyä kilpaileviin ryhmiin. Mikäli seura ei itse pysty tarjoamaan haluttua/tarpeellista ohjausta, hyödynnämme alueen muita toimijoita. Kilpailuohjelmat suunnitellaan yhteistyössä kilpailevien tanssijoiden/ryhmien, huoltajien, valmentajien ja ohjaajien kanssa.

Ryhmien alkaessa ohjaajat käyvät lasten ja heidän huoltajiensa kanssa läpi passin käyttöön liittyvät asiat ja pelisäännöt.

Harjoitusmäärät

Seuramme tarjoaa opetusta lapsille ja nuorille vähintään kerran viikossa. Mahdollista on myös osallistua useamman ryhmän harjoituksiin. Ryhmätuntien lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuden kerran viikossa omaehtoiseen harjoitteluun.

Kilpatanssijat valmennetaan pääsääntöisesti omien valmentajien voimin mutta sen lisäksi he saavat ammattivalmennusta sekä vakio – että latinalaistansseissa noin kerran kuukaudessa.
Seura ja valmentajat kannustavat myös pareja ottamaan yksityistunteja omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti sekä osallistumaan leireille.

Tiedotus seurassa

Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen onnistuu parhaiten, kun sitä toteuttavat kaikki seuran toimijat omassa ohjauksessaan ja arjessaan.

Seuran hallitus nimeää tiedotusvastaavan joka pääsääntöisesti vastaa toiminnan tiedottamisesta ja yhteydenpidosta esim. lehdistöön. Seura käyttää pääsääntöisesti tiedotuskanavana sähköpostia, jota kautta ohjaajille/jäsenistölle postitetaan tiedotteet. Seuralla on myös omat kattavat kotisivut, jotka ovat informatiiviset sekä omalle jäsenistölle että ulkopuolisille käyttäjille.

Seuran seinillä on jokaisella jaostolla omat ilmoitustaulunsa sekä ilmoitustaulut yleisiä asioita varten. Tiedotteita koteihin jaetaan myös lasten kautta. Jäsenistölle pyritään tiedottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mm. tulevista tapahtumista. Casamballa on oma profiili mm. Facebookissa.

Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Jotta seura pystyy järjestämään erilaisia tapahtumia, vaatii se seuraväeltä talkoohenkeä. Periaatteena on, että talkootyö perustuu jokaisen vapaaehtoisuuteen. Seura pyrkii kannustamaan talkoisiin osallistumista mm. sillä, että yhteisellä työllä parannetaan seuran yhteishenkeä ja ilmapiiriä sekä pystytään taloudellisesti turvaamaan laadukas valmennus, leiritoiminta sekä mahdollisuus järjestää kilpailutoimintaa. Kaikkia seuran jäseniä pyritään aktivoimaan ja etenkin uusia vanhempia toivotaan aktiivisesti mukaan seuratoimintaan. Tämä edesauttaa myös uusien jäsenten tutustumista seuran käytäntöihin ja toimintaan.

Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Hallituksen toimesta muistetaan ja kiitetään aktiivisia seuran vapaaehtoisia ”työntekijöitä”. Muistamiset tehdään pääsääntöisesti omassa kauden päätöstapahtumassa, kevätnäytöksessä. Kiittämisen muotoja ovat mm. kiitoskirjat, kahvitukset, ilmaiset pääsyliput kisoihin ja taloudelliset muistamiset esim. stipendit ja aktiivisen seuratoimijan kiertopokaali.

Esiintymiset

Erilaisilla yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus tilata seuran pareja ja ryhmiä esiintymään omiin tilaisuuksiinsa. Seura ja valmentajat kannustavat tanssijoita, mutta osallistuminen esiintymisiin perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen.

Tavoitteena on tehdä tanssia tunnetuksi ja samalla tanssijat saavat esiintymiskokemusta. Esiintyviä pareja tai tanssiryhmiä muistetaan seuran puolesta harkinnan mukaan. Toisaalta esiintymisillä on myös kasvattava vaikutus. Lapset ja nuoret näkevät kuinka omalla panoksellaan voi vaikuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Suhde yhteistyökumppaneihin

Seura pyrkii pitämään hyvät suhteet yhteistyökumppaneihin tiedottamalla omasta toiminnastaan ja osallistumalla heidän tarjoamiinsa palveluihin ja koulutuksiin.

Kajaanin Casamban yhteistyökumppaneita ovat mm. Kainuun liikunta, koulut, Kajaani Dance, Kaukametsän opisto. Stul, Susel, Kajaanin Elo, Fadila.

Seuralla on myös muutamia sponsoreita jotka ovat tukeneet seuran toimintaa. Vastaavasti sponsorit ovat saaneet näkyvyyttä mm. seuran nettisivuilla.

Seuran toimintamuodot

Kajaanin Casamba järjestää jäsenistölleen monipuolista tanssien harrastustoimintaa, tanssia kuntoilumuotona, tanssiurheiluvalmennusta ja kilpailutoimintaa. Seurassamme on mahdollista harrastaa n. 30 eri tanssilajia ja ohjaajia on n. 20-30.
Luettelo eri tanssilajeissa, kaikki ryhmät löytyvät www.casamba.fi

 • Lastentanssi
 • Kilpatanssi
 • Show/street
 • Swingtanssit
 • Lavatanssit
 • Lattaritanssit
 • Brasilialaiset tanssit
 • Espanjalaiset tanssit
 • Tankotanssi

PEREHDYTTÄMINEN

Perehdyttäminen tapahtuu ennen kauden alkua ohjaajapalavereissa ja koulutustilaisuuksissa, joissa perehdytään seuran toimintalinjaan ja turvallisuussuunnitelmaan sekä muihin seuran käytäntöihin. Uusille ohjaajille nimetään mentorit kokeneemmista ohjaajista.

 PELISÄÄNNÖT

Seuramme kaikkien lasten ja nuorten valmennusryhmien kanssa käydään läpi pelisääntökeskustelu uuden kauden alussa. Yhdessä ohjaajan kanssa lapset ja nuoret miettivät mitkä asiat ovat tärkeitä juuri sen ryhmän kannalta, jotta jokainen voisi nauttia ja osallistua valmennukseen motivoituneena ja iloisella mielellä.
Toimintakauden alussa järjestetään myös vanhempainillat jokaiselle ryhmälle. Vanhempien kanssa käydään läpi lasten ja nuorten tekemät pelisääntösopimukset ja tehdään vastaavat myös heidän kanssaan.

Tapahtumissa perehdytään myös TURVALLISUUS SUUNNITELMAAN joka on jokaisen ohjaajan hallussa ja seuran yleisellä ilmoitustaululla.

Sopimuksia tarkastellaan aika-ajoin kauden aikana valmennuksen ohessa ja niihin palataan tarvittaessa.

Muutamia esimerkkejä ryhmien pelisäännöistä

Lasten ja nuorten sekä vanhempien luomat pelisäännöt kulkevat käsi kädessä.
Juniorien ja nuorten ryhmän säännöissä mainitaan esimerkiksi se, että kaikki pyrkivät olemaan harjoituksissa ajoissa ja asianmukaisissa varusteissa. Myös vanhemmat pitivät tätä asiaa tärkeänä.

Lapset ja nuoret korostivat myös toisten huomioonottamista ja sitä, että toisten kannustaminen niin harjoituksissa että kilpailuissa on tärkeää. Vanhempien keskustelussa tämä nousi erittäin tärkeäksi asiaksi.

Vanhempien mielestä seuran sisällä toisen kannustaminen on todella tärkeää ja tällä hetkellä se on myös hyvin näkyvää. Lapset/nuoret kannustavat toisiaan aidosti niin kilpailutilanteessa kuin muutenkin.

Vanhemmat korostivat myös hyvien suhteiden merkitystä toisiin vanhempiin.
Terveelliset elämäntavat ja päihteettömyys nousi esille sekä lasten/nuorten että vanhempien pelisäännöistä.
Vaikka monet lapset/nuoret tähtäävätkin kilpailuihin ja niitä silmälläpitäen harjoitellaan, harjoitukset eivät kuitenkaan luo kilpailutilanteita.

Harjoituksissa pyritään siihen, että lasten/nuorten taito kehittyy kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että lapsille ja nuorille kehittyy omaehtoinen tarve oppia ja kehittyä lajissa.
Tähän päästään luomalla valmennustilanteet sellaisiksi, joissa vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Näin ollen harjoitukset eivät saa muodostua pakonomaisiksi vaan tilanteiksi jossa lapset ja nuoret ovat vastuussa itselleen ja ryhmälle omasta suorituksestaan.
Omaehtoisen motivaation löytyessä lapselle nuorelle kehittyy luonnollinen tarve kehittyä ja oppia uusia asioita ja taitoja.

SEURAN ORGANISAATIO

Seuraa johtaa sen syyskokouksessaan valitsema johtokunta, joka vastaa ja huolehtii sen talouden ja omaisuuden hoidosta ja toiminnasta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä 4-8 varsinaista jäsentä. Johtokunta jakaa sille kuuluvat tehtävät järjestäytymiskokouksessaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Seurassamme toimii kolme eri lajijaostoa; Kilpatanssijaosto, lavatanssijaosto ja lapsi/ nuorisojaosto.
Jaostot valitsevat keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt, kuten puheenjohtajan, sihteerin, tiedotusvastaavan ja muita tarvittavia toimihenkilöitä.

Jokaisesta jaostosta tulee olla edustaja johtokunnassa, jotta tiedonkulku varmistuu jaostoille hallituksen päätöksistä ja seuran tapahtumista. Jaostot laativat kukin oman toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa ja seuraavat kauden aikana budjetin toteutumista. Johtokunta päättää kuitenkin taloudesta kaikilta osin.

JOHTOKUNNAN JÄSENTEN TOIMENKUVAT

Puheenjohtaja

 • johtaa ja koordinoi koko seuran toimintaa
 • laatii hallituksen kokousten esityslistat
 • toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana ja kokoonkutsujana
 • pitää yhteyksiä yhteistyökumppaneihin ja toimii seuran edustajana erilaisissa tilaisuuksissa

Varapuheenjohtaja

 • toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana puheenjohtajan poissa ollessa

Sihteeri

 • toimii kokoussihteerinä ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat
 • kokoaa jaostojen laatimat budjetit, toimintasuunnitelmat ja kertomukset
 • hoitaa asiat jäsenliittoon

Taloudenhoitaja

 • vastaa seuran taloushallinnosta
 • maksaa seuran laskut ja huolehtii laskutukset
 • huolehtii käteiskassasta ja kassakirjanpidosta

Jäsenrekisterin pitäjä

 • päivittää rekisteriä
 • kerää harrastus- ja jäsenmaksuja
 • ylläpitää parikortistoa

Nuorisovastaava

 • pitää yhteyksiä Olympiakomiteaan
 • toimii Tähtiseuravastaavana
 • seuraa ja hoitaa lasten, juniorien ja nuorten asioita

Tiedottaja

 • ylläpitää seuran Internet-sivuja yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • tarjoaa tiedotusvälineille juttuja ja kuvia sekä hoitaa lehti-ilmoitukset
 • yhteydenpito Tanssiurheiluliiton tiedottajaan
 • laatii seuran sisäiset jäsentiedotteet yhteistyössä jaostojen kanssa

Muita seuran toimihenkilöitä

 • ATK-vastaava, joka huolehtii musiikkilaitteiden toimivuudesta